Obowiązujący w naszym kraju kodeks pracy nakłada na wszystkich pracodawców konieczność zapewnienia prawidłowo przygotowanych warunków. W realizacji tego obowiązku pomagają między innymi systematyczne szkolenia bhp, które wyposażają pracowników w odpowiednią wiedzę. Warto tutaj także zaznaczyć, że tego typu szkolenie nie powinno być jedynie formalnym obowiązkiem, ale również powinno stanowić ważny element przygotowujący pracownika do wykonywania zadań w sposób w pełni bezpieczny. A kto podlega obowiązkowym szkoleniom? Jak wskazują przepisy, muszą je odbyć:
– osoby wykonujące prace w danym miejscu bez względu na jej rodzaj i formę zatrudnienia
– pracownicy zatrudnieni w ramach przyuczenia do pracy
– praktykanci

Jak więc widać, jedyne ograniczenie różnicujące poszczególne szkolenia bhp wynikać będzie z charakterystyki konkretnej pracy i zagrożeń w niej występujących. Co ważne nawet jeśli zadania wykonywane są przez pracowników formalnie zatrudnionych w innym zakładzie pracy, to i tak należy obowiązkowo przekazać im informacje o zagrożeniach występujących na danym terenie. Fakt uzyskania tego rodzaju wiedzy każdy z „obcych” pracowników potwierdza własnoręcznym podpisem. A jakie rodzaje szkoleń bhp wyróżniamy? Otóż są to:
– szkolenia wstępne
– szkolenia okresowe

Szkolenie wstępne przeprowadza się jako instruktaż ogólny lub stanowiskowy. Ten pierwszy powinien zapewnić uczestnikom możliwość pozyskania wiedzy o podstawowych przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy umieszczonych w poszczególnych regulacjach oraz pozwolić im zapoznać się z zasadami bhp obowiązującymi w zakładzie pracy i tych z zakresu pierwszej pomocy. Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych ma na celu z kolei zapoznać uczestników z ryzykiem występującym na zajmowanej posadzie. Skoro zatem wiemy, że tego rodzaju działania są obowiązkowe, to napiszmy jeszcze co nieco o tym, gdzie je wykonać? Otóż zarówno szkolenia okresowe, jak i te pozostałe realizowane powinny być przed specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Co warte podkreślenia można je odbywać także przez Internet, czyli w formie online. Jest to oczywiście bardzo wygodna forma dla wielu firm i dlatego cieszą się one dosyć sporą popularnością. Jeśli chodzi natomiast o konkretne koszty, to tutaj cena kształtować się będzie dość różnie. Jak jednak pokazuje praktyka, chcąc nieco zoptymalizować koszty w tym zakresie, bardzo wielu przedsiębiorców decyduje się na nowoczesne usługi, takie jak, chociażby outsourcing bhp.